Testowane na: [FreeBSD] [OpenBSD] [Linux]

Apache 2.x + PHP 5.x


Bardzo kr�tkie HOWTO pt: "Jak zainstalowa� serwer http Apache oraz PHP".
Zak�adamy, �e ju� zainstalowali�my baz� MySQL (tutek).
Serwer Apache pobierzemy ze strony http://httpd.apache.org.
PHP pobierzemy ze strony http://www.php.net/downloads.php.
Najlepiej aby to by�o w jednej kupie, dlatego proponuj� zainstalowa� to w /opt.
Wrzucamy wi�c do /opt nasze instalki.
Zaczynamy od Apache:

# tar -zxvf httpd-2.2.2.tar.gz
# cd httpd-2.2.2
# ./configure --prefix=/opt/apache
# make && make install

Tym oto sposobem mamy zainstalowane Apache.
Nam to jednak nie wystarcza, wi�c przejdziemy krok dalej.

Dynamiczne kompilowanie PHP 5.x dla Apache


Rozpakowujemy �r�d�a Apache, wchodzimy do rozpakowanego katalogu i wpisujemy komende

# ./configure --prefix=/opt/apache --enable-shared=max --enable-module=most --enable-ssl \
--enable-module="so" --enable-modules=rewrite --enable-shared=rewrite --enable-rewrite
# make && make install

Rozpakowujemy �r�d�a PHP, wchodzimy do katalogu i wpisujemy:
(Poni�szy kod zawiera du�o opcji, w tym obs�uge GD i czcionek freetype).

# ./configure --with-apxs2=/opt/apache/bin/apxs --with-mysql=/usr/local \
--prefix=/opt/php --with-gd --with-jpeg-dir=/usr/local/lib \
--with-zlib-dir=/usr/local/lib --with-png-dir=/usr/local/lib \
--with-gif-dir=/usr/local/lib --with-ttf-dir=/usr/local/lib \
--with-freetype-dir=/usr/local/lib --with-xml --with-bz2 \
--with-gz --with-zlib --with-gettext --enable-session --enable-ctype
# make && make install

Naturalnie nale�y poda� swoje �cie�ki, je�eli si� zdecydowali.my na inne)
Potem edytujemy plik konfiguracyjny Apache (httpd.conf).
Dopisujemy do niego (o ile nie ma takich wpis�w):

LoadModule php5_module libexec/libphp5.so
AddModule mod_php5.c
AddType application/x-httpd-php .php

Dopiszmy te� index.php w sekcji:

<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html
</IfModule>


Uruchamiamy ponownie serwer:

# /opt/apache/bin/apachectl restart

Dla testu umieszczamy jaki. kod PHP np:

# echo "<?php phpinfo(); ?>" > /opt/apache/htdocs/index.php

i odpalamy strone http://nasz.serwer.pl, patrzymy czy operacja si� uda�a...Autor: Karol 'lofix' Gogiel.
Powr�t na g�r� strony...