Testowane na: [FreeBSD] [Linux]

Bootowanie systemu *nix z menu Windowsowego

(Testowane na fBSD 5.x / GNU Linuks / Slackware oraz WinXP)

1. Zgrywamy sektor startowy (czyli punkt mocowania "/", u mnie root siedzi na ad0s2a):

FreeBSD

dd if=/dev/ad0s2 of=bootsect.bsd bs=512 count=1

Linux

dd if=/dev/sda2 of=/mnt/bootsect.lnx bs=512 count=1


2. Przegra� pliczek bootsect.bsd / bootsect.lnx bezpo�rednio na dysk C: windowsa

3. W Windowsie, Start -> Uruchom ->

attrib -s -r c:\boot.ini

4. Edytowa� ten plik i dopisa� na ko�cu linijk�

FreeBSD

C:\BOOTSECT.BSD="FreeBSD"

Linux

C:\BOOTSECT.LNX="Linux"5. Je�eli system �aduje si� przez boot mened�era FreeBSD lub jakiego. innego
ni� windowsowy, to windowsowego mo�na przywr�ci� przez:
fdisk /mbr, lub fixmbr (zale�y, kt�re wam zadzia�a)Autor: Karol 'lofix' Gogiel.
Powr�t na g�r� strony...