Testowane na: [FreeBSD]

Sterowanie systemem, za pomoc� g�osu

Oryginalny artyku�, by� pisany pod k�tem instalacji w systemie L.
Nie do��, �e autor opisa� "sztywn�" instalcj� pod k�tem tylko jednej dystrybucji (te nieszcz�liwe urpmi), to pope�ni� par� innych b��d�w.
Wy te� co prawda, b�dziecie musieli u�ywa� port�w podczas instalacji na pdst. tego artyku�u, ale nie widz� przeszk�d w instalowaniu tylko z samych �r�de�.

A wi�c do rzeczy. Potrzebne nam b�d� nast�puj�ce programy:
# perl-tk, kt�ry mo�na pobra� z cpan.org.
# Sphinx2, kt�ry znajdziemy w portach.
# Festival, r�wnie� z port�w.
# perlbox-voice (noarch), kt�ry pobierzemy st�d.

Zaczynamy...

> tar -zxvf Tk-*.tar.gz
> cd Tk-*
> perl Makefile.PL
> make && make install

Teraz Sphinx:

> cd /usr/ports/audio/sphinx
> make install clean

i Festival

> cd /usr/ports/audio/festival
> make install clean

I zosta� nam tylko do zainstalowania perlbox-voice:

> tar -zxvf perlbox-voice-*.noarch.tgz
> cd perlbox-voice-*
> ./perlbox-voice.install

Sprawdzamy teraz, czy nasz mikrofon dzia�a :)
I ewentualnie go podg�a�niamy...

> mixer | grep mic
Mixer mic is currently set to 0:0
> mixer mic 100
Setting the mixer mic from 0:0 to 100:100.

Odpalamy perlbox-voice

> whereis perlbox-voice
/usr/lib/perlbox-voice/Perlbox/bin/perlbox-voice
> /usr/lib/perlbox-voice/Perlbox/bin/perlbox-voice

(Mo�emy te� go skopiowa� do /usr/local/bin, lub ustawi� �cie�k� do perlboxa w zmiennej �rodowiskowej.

Je�eli wszystko zosta�o dobrze zrobione to mo�emy teraz uaktywni� perlboxa.
(control -> Start listener). I to chyba wszystko...Autor: Karol 'lofix' Gogiel.
Powr�t na g�r� strony...