Testowane na: [FreeBSD] [OpenBSD] [Linux]

Webmin

Co to jest webmin, i do czego to s�u�y ?

Wembin jest graficznym interfejsem s�u��cym do administrowania serwerem poprzez panel strony www.
Po co nam webmin?
Je�eli komu� si� nie chce administrowa� spod konsoli, chce si� pobawi�, jest leniwy, i tym podobne :)
Czy warto tego u�ywa�?
Hmm, je�eli jest to adminowanie serwerem, kt�ry masz w LANie to tak, je�eli komputer "jest gdzie� w Internecie" we� pod uwag� niebezpiecze�stwo wydawania komend i przesy�ania hase� poprzez HTTP. Webmin mo�e by� dobrym pomocnikiem dla pocz�tkuj�cych administrator�w, nie przera�a czerni� konsoli i mas� niezrozumia�ych literek :). Mo�e te� by� przydatny przy konfigurowaniu r�nych demon�w sieciowych, np: na naszym serwerze zainstalowali�my Qmaila i chcemy teraz doda� do niego aliasy, w webminie jest to po prostu wpisanie adresu i aliasu we w�a�ciwe okienka, potem mo�emy edytowa� pliki Qmaila i zobaczy� jak to nam zapisa�o.

Nie b�d� tu si� rozpisywa� ZA i PRZECIW u�ywaniu tego programu..
Zak�adam, �e jeste� za (nawet je�eli tylko z ciekawo�ci i dla zabawy).
Jak i z czym si� to je ?
Webmina mamy standardowo w portach, wi�c nie musimy si� trudzi� w �ci�ganie i kompilowanie �r�de�. Przechodzimy do portu, �ci�gamy i go kompilujemy:

> cd /usr/ports/sysutils/webmin
> make install cleanPodczas instalacji system spyta nas o par� podstawowych informacji:

I to by by�o na tyle, je�eli chodzi o instalacj�, teraz czas na odpalenie :) Przechodzimy do : /usr/local/etc/rc.d i kopiujemy plik i odpalamy demona:

> cp webmin.sh-dist webmin.sh
> sh webmin.sh start


i sprawdzi� wynik naszej pracy:
https://adresnaszegoserwera.pl:5555
(Je�eli nie u�ywamy SSLa, to wpisujemy samo http).
Je�eli wszystko dobrze posz�o to naszym oczom uka�e si� panel s�u��cy do zalogowania. Nie b�d� si� rozpisywa� o procesie konfiguracji i u�ywania webmina, dodam tylko par� podstawowych wskaz�wek:


Dodatkowo w portach znajduje si� modu� Webmina pod nazwa Usermin czyli modu� do zarz�dzania swoim kontem spod przegl�darki. Przyda si� nam gdy chcemy na przyk�ad otworzy� amatorsk� shellownie. Drugim modu�em jest Virtualmin czyli obs�uga virtualek z poziomu www.
Ciekawskich zach�cam do eksperymentowania :)
Przedmiotem wiwisekcji by�:


Oryginalny artyku� znajduje si� w serwisie BSD4U.
Autor: Karol 'lofix' Gogiel.
Powr�t na g�r� strony...