Instalacja Apache2 + PHP5 + Mysql5 + PEAR

Data zamieszczenia - 22-09-2006

Artykuł ma na celu przedstawić szybkie zainstalowanie zestawienia jakie jest najczęściej
spotykane w firmach oferujących miejsce na swoich serwerach.
Instalację przeprowadziłem na dystrybucji Debian Etch z paczek na tą chwilę najnowszych
dostępnych na serwerach Debian'a.
Starałem się jak najmniej ingerować w pliki konfiguracyjne, jednak polecam zainteresować się
tymi plikami.

Włączamy konsole i przechodzimy na użytkownika root,
następnie instalujemy potrzebne pakiety:

debian:/#su
password:
debian:/#apt-get install apache2 php5 php-pear mysql-server-5.0 php5-mysql


Wszystkie potrzebne zależności system dołączy do listy instalowanych pakietów.
Po instalacji wszelkie demony powinny odrazu wystartować.

Konfiguracja:
W większości plików konfiguracyjnych ustawienia domyślne pozwalają na działanie wszystkich naszych usług odrazu po zainstalowaniu, ale drobne zmiany są potrzebne.

Edytujemy plik:
Uwaga! W całym artykule do edycji plików wykorzystuję edytor VIM dlatego że jest moim ulubionym. Jeśli chcesz używać innego zastąp "vim" nazwą własnego.

debian:/#vim /etc/php5/apache2/php.ini

odnajdujemy linię

;extension=mysql.so

i odhaszowujemy (usuwamy ; ), potrzebne to nam do współdziałania interpretera PHP
z bazą Mysql. Zapisujemy zmiany i wychodzimy z pliku.
Aby nasze zmiany działały natychmiast musimy zrestartować Apache.

debian:/#/etc/init.d/apache2 restart
Forcing reload of apache 2.0 web server....

Sprawdzamy czy działa Apache:

- uruchamiamy przeglądarkę i w pasku adresu wpisujemy:

http://localhost

powinniśmy zobaczyć katalog apache2-default
otwieramy go i powinna pojawić się strona testowa apache.

Sprawdzamy czy działa PHP:
- przechodzimy do konsoli i tworzymy plik do testów:

debian:/#vim /var/www/index.php

a w nim:

wychodzimy z pliku zapisując zmiany.
Uruchamiamy przeglądarkę i w pasku adresu wpisujemy:

http://localhost

powinniśmy zobaczyć napis:
php działa

Testujemy Mysql: - sprawdzamy czy odpowiada

debian:/#mysqladmin ping

powinniśmy dostać odpowiedź

mysqld is alive

- tworzymy hasło dla root'a

debian:/#mysqladmin -u root password 'haslo'

logujemy się:

debian:/#mysql -p
enter password:

podajemy haslo roota i powinniśmy zobaczyć:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 18 to server version: 5.0.24a-Debian_3-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

- tworzymy bazę dla użytkownika:

mysql>CREATE DATABASE test;

powinna być taka odpowiedź:

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

- nadajemy jej prawa:

GRANT ALL ON test.* to uzytkownik@localhost IDENTIFIED BY 'haslo';

powinniśmy dostać odpowiedź:

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

W tym przypadku nadałem wszystkie prawa dla użytkownika "uzytkownik", łączącego sie z lokalnego hosta
(uzytkownik@localhost) oraz haslo. Te dane będziemy potem wykorzystywać w skryptach PHP.

Wychodzimy z Mysql'a.

mysql>exit

- testujemy połączenie i zapis oraz odczyt z bazy mysql z poziomu PHP
(wykorzystamy nasz testowy plik).
Dopisujemy do pliku:
(w miejscu uzytkownik i haslo wstawiamy nasze dane, które podaliśmy powyżej przy zakładaniu bazy)

debian:/#vim /var/www/index.php

Zamykamy plik zapisując zmiany.

Testujemy w przeglądarce wpisując

http://localhost

wynik jaki powinniśmy uzyskać:

test - php działa

tabela stworzona

tabela usunieta


PEAR to zbiór rozszerzeń i aplikacji PHP.

Aby wyświetlić listę posiadanych pakietów pear w konsoli wydajemy polecenie:

debian:/#pear list

Sprawdzamy czy są jakieś dostępne aktualizację:

debian:/#pear list-upgrades

Możemy instalować dodatkowe pakiety, np:

debian:/#pear install HTML_Template_IT

więcej na stronie http://pear.php.net


Autor: Krzysztof Szymczak

(wszelkie uwagi mile widziane)
k.szymczak@unixy.pl
www.unixy.pl